Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Sở Hàn - Long Ngạo Thiên

Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Sở Hàn - Long Ngạo Thiên

Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Sở Hàn - Long Ngạo Thiên Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

"Các ngươi biết Sở Hàn Sở tiên sư không?" "Kiệm lời ít nói, có thể động thủ tuyệt không động khẩu Sở tiên sư ấy à, ai mà không biết chớ? Hơn nữa người ta còn là thiên hạ đệ nhất phù tu nữa kìa, Tu Chân giới mấy trăm năm mới có một vị như vậy, cho dù là người có kiến thức hạn hẹp, không biết tên của y thật, thì phải cũng từng nghe qua những việc mà y đã làm đấy —— Túy Tiên Trì phù binh loạn vũ, Cổ Lăng Đạo trúc diệp băng sơn, chuyện nào mà không lan truyền khắp phố chứ. Nhưng không phải là Sở tiên sư còn đang bị cấm túc à." "Cấm túc? Cấm túc gì? Sao Sở tiên sư lại bị cấm túc?"  

5 Chương mới cập nhật Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Sở Hàn - Long Ngạo Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK