Vũ Thần Chúa Tể
C.5779khoảng 12 giờ
Quang Âm Chi Ngoại
C.1377khoảng 15 giờ
Tiên Ma Đồng Tu
C.4910khoảng 4 năm
Vạn Cổ Đế Tế
C.3393khoảng 12 giờ